ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2015/2016

   

Придобиването на средно образование след успешно завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити е регламентирано в Закона за народната просвета.
Видът и времетраенето на матурите, учебното съдържание, върху което ще се полагат, оценяваните компетентности и форматите на изпитите са публикувани в Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно–изпитните програми за държавните зрелостни изпити.
Организацията и провеждането на матурите са определени с Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.
Формирането на общия успех и оформянето на дипломата за завършено средно образование са регламентирани в Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета.
Датите на държавните зрелостни изпити през 2015 г. и графикът на дейностите за тяхната организация, провеждане и оценяване са определени в Заповед № РД 09–1360/29.08.2014 г. на министъра на образованието и науката.

Документи при завършване

 • При УСПЕШНО полагане на държавни зрелостни изпити, зрелостникът получава ДИПЛОМА за средно образование и възможност за кандитатстване във висше учебно заведение;
 • Ако зрелостникът НЕ положи или НЕУСПЕШНО положи държавни зрелостни изпити, той получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава възможност за работа. Удостоверението се издава след подаване на заявление.

 

Задължителни държавни зрелостни изпити

Всеки зрелостник, който иска да получи диплома за завършено средно образование трябва да положи два задължителни зрелостни изпити:

 1. Български език и литература
 2. Учебен предмет по избор от Задължителна подготовка:
  - Чужд език;
  - Математика;
  - Физика и астрономия;
  - Биология и здравно образование;
  - Химия и опазване на околната среда;
  - История и цивилизация;
  - География и икономика;
  - Предметен цикъл „Философия”.

начало

Допълнителни държавни зрелостни изпити

Освен задължителните изпити зрелостниците имат право да се явят и на допълнителни (учебни предмети от задължителната подготовка). Ако положат успешно тези изпити оценката се вписва в дипломата и може да се използва при кандитатстване в някои висши учебни заведения.

начало

График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

сесия май-юни

Предварителна разяснителна дейност

м. януари,февруари

Подаване на заявления до директора на училището за явяване на ДЗИ- по образец на МОН

07 март-18 март 2016 год.

Допускане до ДЗИ

до 17 май 2016 год.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 17 май 2016 год.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 17 май 2016 год.

Полагане на зрелостни изпити- по график на МОН

18 май 2016 год.-БЕЛ

20 май 2016 год.- втори ДЗИ

26 май - 01 юни 2016 год. - допълнителни ДЗИ

Обявяване на резултатите от ДЗИ

10 юни 2015 год.

сесия август-септември

Подаване на заявления до директора на училището за явяване на ДЗИ- по образец на МОН

04 юли -15 юли 2016 год.

Допускане до ДЗИ

до 25 август 2016 год.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 26 август 2016 год.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 25 август 2016 год.

Полагане на зрелостни изпити- по график на МОН

29 август 2016 год.-БЕЛ

30 август 2016 год.- втори ДЗИ

31 август - 02 септември 2016 год.- допълнителни ДЗИ

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 12 септември 2016 год.

начало

Провеждане на държавните зрелостни изпити

Начало на изпитите - 800 часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си от 7 30 до 745 ч

 Времетраене - 4 астрономически часа

 Вид- писмен и анонимен

 Формат

Тест с въпроси:

-   с няколко възможности за отговор;

-   с изискване за кратък свободен отговор;

-   със създаване на кратък текст или решаване на задача

ВНИМАНИЕ!!! ПИШЕ СЕ САМО С ЧЕРЕН ХИМИКАЛ!!!

начало

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация може да получите на:

- сайт на Министерството на образованието и науката www.mon.bg, рубрика „Държавни зрелостни изпити”

- сайт www.zamaturite.bg

- отворен безплатен телефон но МОН 080019010

- сайта на РИО – Враца, адрес www.riobg.com, секция ученици

 

начало