СУ "Иван Вазов" Мездра
27 юни 2019 Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти п
текст: Мирослав Лилов

ОБРАТНО

      I.            Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, СУ „Иван Вазов“ публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 27.06.2019г.

Срок за получаване на предложения: 04.07.2019г., 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на СУ „Иван Вазов“, находяща се на следния адрес: гр. Мездра, ул. Г. Димитров” № 32. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в СУ „Иван Вазов“ броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно  децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 102 броя.

ОБРАТНО