СУ "Иван Вазов" Мездра
УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Сратегия за развитие на училището за периода 2016-2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището 2017-2018

Етичен кодекс на общността

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на насилието

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от малцинствени групи

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Наредба за прием на ученици за учебната 2018/2019 година

Заповед за училищен план прием