Untitled Document

CVS- Children's Voices for a new human Space
Гласът на децата за ново човешко пространство

Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2, “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

twinspace.etwinning.net
www.cvs-project.eu

Продължителност: 36 месеца (01.09.2018 – 31.08.2021)
Обща стойност: 17 600 евро
Партньори:
- Три университета: Италия- UniPalermo , Норвегия- UniBergen и Великобритания- UniSurrey
- Пет училища:
България- Мездра, СУ „И. Вазов“
Норвегия- Bergen,Slettebakken
Румъния- Brashov,Orghidan
Испания- Vinaros,Foguet
Италия- Bagheria,Cirincione
- НПО:
Италия- Palermo, ISI
- Софтуерна фирма:
Румъния- Bucharest, Rodax

Проектът се основава на по-голям проект на Съвета на Европа "Компетенции за демократична култура" (CDC), който разработва нова референтна рамка за демократичните и междукултурни компетенции, които гражданите изискват да участват ефективно в демократичната култура и междукултурния диалог. Европейските общества са изправени пред значителни предизвикателства, като например спад в ангажираността на гражданите с демократичните процеси, увеличаване на международните потоци на мигранти, високи нива на престъпления, свързани с омраза; нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. В този контекст започване на дейности, насочени към насърчаване на европейските ценности, междукултурното разбирателство и участието на гражданите в обществения живот, ще допринесе безценно за качеството на живот в Европа.
Проектът се основава на идеята, че участието в демократичните общества е от съществено значение за намаляване на отрицателното въздействие на тези тенденции и че младите хора трябва да бъдат насърчавани да мислят за екологичните, социалните и икономическите проблеми, засягащи техния живот. Чрез осъществяването на проектът ще се насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.
Основни цели:
- Да се подобри достъпът на учителите до демократично и интеркултурно образование;
- Да се повишат знанията на учителите относно образованието за дистанционно обучение;
- Да се образоват учителите с инструменти и методи за популяризиране и оценка на компетентностите на демократично и интеркултурно образование на учениците;
- Да се насърчи развитието на уменията на демократично и интеркултурно образование на учениците;
- Да се даде възможност учениците да участват ефективно в обществения живот и процесите на вземане на решения, като изказват своето мнение;
- Да се насърчи участието на ученици с мигрантски произход.

Проектни дейности:
- Създаване на четири интелектуални продукта:
Обучителен курс за учители;
Учебна програма за ученици;
Мобилно приложение за учители;
Училищно проучване.
- Три обучителни мобилности:
България (март 2019г.) – учители;
Италия (септември 2019г.)- учители;
Норвегия (май 2021г.)- учители и ученици.
- Събития на местно ниво във всяка държава на партньорите.