Untitled Document

Училище за всички

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства КП 33.17-I-050-2018 Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Продължителност: 11 месеца (01.09.2018 – 30.08.2019)
Обща стойност: 19 824,90 лв.
Проектът „Училище за всички“ обхваща ученици от I до XII клас от СУ „Иван Вазов" гр. Мездра, техните родители и учители. Проектът предвижда ангажиране на родителите към училищната общност чрез «Училище за родители», сформиране на „Родителски клуб“ и провеждане на съвместно обучение на родители и учители. Ще бъде създадена танцова формация „Пламъче“, където ще се разучават от ученици и родители танци от различни етноси. Други дейности, които предвижда проектът са: Лятна спортна академия за деца и родители; провеждане на Спортна фиеста и посещение на Ромски фестивал.
Основни цели:
- Ангажиране на родителите с образованието на децата и приобщаващото им включване в училищния живот;
- Засилване на ползотворното взаимодействие между ученици, родители и преподаватели от различните етноси и изграждане на среда на толерантно отношение,уважение и сътрудничество;
- Включване на децата от малцинствените групи в дейности по интереси, с цел по-успешното им интегриране в ученическата общност;
- Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти и повишаване чувствителността на участниците към проблемите на дискриминацията и отразяването върху житейските постижения на учениците
Проектни дейности:
- Организация и управление;
- Информиране и публичност;
- Организиране на семинари, конференции и кръгли маси;
- Анкетно проучване сред учители, ученици и родители;
- Провеждане на училище за родители;
- Сформиране на родителски клуб;
- Посещение на детски ромски фестивал „Отворено сърце“ град Велико Търново;
- Създаване на танцова формация „Пламъче“;
- Организация на Спортна фиеста;
- Лятна спортна академия.