ДОБРОТАТА НЕ Е РЕТРО

По повод Международния ден на толерантността: 16 ноември в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра се проведе работна среща с директори и педагогически специалисти от община Мездра и община Роман на тема „Добротата не е ретро“.

На срещата бяха обменени ефективни модели и практики за превенция на агресията и засилване на сигурността на образователната институция. По време на мероприятието бяха презентирани и основни насоки за прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за неговото прилагане, утвърдени със заповед РД 09-5906/28.12.2017г. на министъра на образованието и науката.