НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Цели на програмата:

– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

– Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;

– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; – Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;

– Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

– Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, 2 както и към колективните спортове;

– Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

През учебната 2023/2024година в СУ “Иван Вазов“ по националната програма ще работят следните клубове:

Модул 1. Изкуства

  1. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО – УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР, възрастова група – VIII – XII клас, осем участници
  2. ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРОДНИ ПЕСНИ „УЧИЛИЩЕН СЛАВЕЙ“, възрастова група V-VII клас, седем участници
  3. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – ГРУПА за НЕСТАНДАРТНИ ТАНЦИ, възрастова група V – VII клас, дванадесет участници

Модул 2. Спорт

  1. ВОЛЕЙБОЛ, XI – XII клас – девойки, петнадесет участници
  2. ВОЛЕЙБОЛ, XI – XII клас – юноши, петнадесет участници
  3. ХАНДБАЛ, VIII – X клас – юноши, шестнадесет участници

Ръководители на групите

Ръководителите на групи в съответното направление и категория могат да бъдат  специалисти от самото училище в сферата на музикалното, танцовото, театралното изкуство, както и външни специалисти в дадената област.

Учителите/треньорите на отборите могат да бъдат от самото училище или външни специалисти. Съгласно чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план: „Тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се осъществява от педагогически специалисти е професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ по вид спорт“.