Проект  „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.
От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година в СУ „Иван Вазов“ Мездра стартират дейности по Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране).
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА –  https://mon.bg/bg/100725
ІІ. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/ 
ІІІ. Клубове по интереси:
1. В света на компютрите
2.Млад програмист
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева