Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици
за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на
умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание
и др.);

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.