Средно училище „Иван Вазов“ получи акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, Договор № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000062312, с което получава възможност да кандидатства по облекчена процедура по Еразъм проекти през следващите 5 години. През учебната 2022-2023 година предстои да се проведат 40 мобилности на ученици и 10 на педагогически специалисти, подчинени на училищния Еразъм план със следните две основни цели:

  1. Обучение фокусирано върху личностното развитие на учениците с приоритет към придобиване на практически умения и знания, предприемаческо мислене и добро владеене на чужди езици.
  2. Обучения за развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти и работа с ученици със специални образователни потребности и в мултикултурна среда.

Броят на учениците, който е заложен в плана „Еразъм “/наричан още Европейски план за развитие/  е определен на базата на общия брой ученици, които се обучават в училището и целта е в следващите 5 години поне половината от тях да вземат участие в дейностите по програма Еразъм +, като посетят училища в други държави. Това ще подкрепи стратегията за развитие на училището в областта на изучаването на чужди езици и придобиването на дигитални и комуникативни умения.

Участието на педагогическия персонал в мобилностите ще даде възможност на всички тях да повишат своята мотивация и квалификация, тъй като една от целите на училището е насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през целия живот за продължаващо професионално развитие. След участие в мобилностите, учителите ще организират вътрешно-квалификационни обучения, чрез които ще предадат на своите колеги знанията и опита придобит в съответната държава. От своя страна тези знания и опит ще бъдат внедрени в образователно-възпитателния процес, което се очаква да доведе до по-голям интерес и мотивация от страна на учениците и до по-голяма удовлетвореност от страна на учителите.

ПРОЕКТЪТ ще се реализира за 15 месеца – от 01.06.2022 г. до 31.08.2023г. включително. Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 72 785 EUR.

https://sites.google.com/vazov-school.com/erasmus/?fbclid=IwAR0dCvqs1mQJ6k5_2Oe1s0z_g99bEst4ipv-_DdETFU0Uy1AAtf1SAH0twE

Read more articles