В СЪРЦЕТО НА РОДОПИТЕ

От  19.09.23 г. до 22.09.2023 г. ученици от 10, 11 и 12 клас на СУ “Иван Вазов” посетиха област Смолян в изпълнение на Национална програма „България – образователни маршрути“, Маршрут 1: „В сърцето на Родопите“. Ръководители на учениците: педагогически съветник Силвана Мишовска, Мария Букович, Румяна Станимирова и Йорданка Илиева.

Ден 1: – Исторически музей Асеновград, Бачковски манастир, Музей на родопския карст – Чепеларе

Ден 2: вр. Снежанка – Телевизионна кула и пещера Ухловица, с. Могилица. Вечерта – състезателни игри.

Ден 3: архитектура в с. Широка лъка, Етнографски музей, Национално училище за фолклорни изкуства, храм „Успение Богородично“

Ден 4: Смолян – Исторически музей, Художествена галерия

Ден 5 – Величествен Пловдив

 

https://web.mon.bg/bg/101257

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

Министерството на образованието и науката подпомага създаването на условия за  развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде. Подобен подход подпомага затвърждаването  и надграждането на знанията и уменията, придобити в училище от учениците. Придобиването  на знания чрез преживяване извън училището, в реална среда чрез различни образователни  маршрути, които включват обекти в тематичните направления: история и археология – от  древността до днес; география и икономика – от недрата на земята и минералите до  икономическите предизвикателства в реалния живот; биология, биоразнообразие и екология – в природата и живота с всичките си проявления; изкуства, архитектура и литература – пренесени от векове за векове; етнография, фолклор и занаяти – традиции, съхранили страната и влезли в голямата съкровищница на света и т.н., допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.

През 2023 г. програмата е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н. За разширяване на интереса у децата и учениците към българската идентичност, култура, традиции и литературно наследство и за утвърждаване на духовните ценности на нацията е разработен модул „Културните и научните институции като образователна среда“. 

С изпълнението на дейностите по модула в културните и научните институции (музеи, галерии, театри, планетариуми, обсерватории, научни институти, обществени библиотеки и др.) ще се формират нагласи за учене през целия живот и умения за самостоятелно учене чрез участие на учениците в културно-образователни инициативи, програми и проекти, ще се насърчи четенето и повишаването на грамотността, ще се подкрепи придобиването на ключови компетентности чрез реализиране на междупредметни връзки и чрез екипни проектни дейности.

Националната програма допринася за оптималното развитие на способностите на учениците в тяхното личностно развитие с разбиране и отношение към предизвикателствата на високотехнологичното общество и климатичните промени на страната като част от планетата ни. Реализирането на образователните маршрути е от ключово значение за изграждането на правилни модели на поведение в училище и в обществото.