ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ МЕЗДРА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ОБЛАСТ ВРАЦА- 2021/2022