Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

ПРОФЕСИЯ:       код 482040 „Организатор Интернет приложения“ СПЕЦИАЛНОСТ:     код 4820401 „Електронна търговия“ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 482 „Приложна информатика“
сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

І. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:
20.05.2022 г. от 08.30 ч.

ІІ. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическа част:

13.05.2022 г. от 13.30 ч. – кабинет КК2,  кабинет КК3
16.05.2022 г. от 13.30 ч. – кабинет КК2,   кабинет КК3

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗРЕЛОСТНИЦИ ДО ДИППК

6.рд-799-10.05.2022-СПИСЪК-ДОПУСНАТИ-1

6.рд-804-10.05.2022-график