Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2023

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

ПРОФЕСИЯ:       код 482040 „Организатор Интернет приложения“ СПЕЦИАЛНОСТ:     код 4820401 „Електронна търговия“ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 482 „Приложна информатика“
сесия май-юни на учебната 2022/2023 година

І. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:
22.05.2023 г. от 08.30 ч.

ІІ. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическа част:
23.05.2023 г. от 13.30 ч. – кабинет КК2,  кабинет КК3

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗРЕЛОСТНИЦИ ДО ДИППК

6.рд1061-16.05.2023-СПИСЪК-ДОПУСНАТИ

6.рд-1052-16.05.2023-график