BEST (Better Education for Students and Teachers) По-добро обучение за ученици и учители

2018-1-BG01-KA229-047898

Продължителност: 18 месеца (01.09.2018 – 29.02.2020)
Обща стойност: 21 567 евро
Координатор: СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра
Партньори: Хърватска (Cestica, Osnovna skola Cestica ), Румъния (Hirlau, Scoala Gimnaziala Petru Rares ), Полша (Juszczyna,Zespol Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie ) и Турция (Uşak,Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu)

Основната мотивация за създаването на проекта са предизвикателствата, пред които е изправена образователната система в България, но и в Европа. Живеем в глобален и технологичен свят, където информацията е достъпна. Същевременно учениците са демотивирани и показват ниски образователни резултати. Учениците използват предимно социални мрежи и игри, а по- голяма част от учителите: традиционните учебници. Учениците се нуждаят от визуализация на учебния материал, удовлетвореност и екипна работа. Всички участници в процеса се стремят към дигитализация, но училището трудно се адаптира към променящата се среда.

Проектът ще обобщи опитът, който петте партньорски училища имат в сферата на образованието. Ще бъдат обменени добри практики и инструменти, за да се мотивират учениците и учителите да развиват своите способности.

Основни цели:

 • Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители)
 • Използване на добри практики по отношение на стратегии и инструменти за обучение и преподаване
 • Обмяна на опит за създаване на динамична училищна среда
 • Постигане на по-добри резултати в европейските класни стаи на 21век

Проектни дейности:

 1. Обучение за преподаватели в Полша: 22-26 октомври 2018 г.
 2. Три краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
  • Румъния 24-30 март 2019 г.
  • България 26-31 май 2019 г.
  • Турция 29 септември- 05 октомври 2019 г.
 3. Три онлайн състезания за ученици:
  • Забавна математика: декември 2018 г.
  • Географски игри: февруари 2019 г.
  • Английски за всички: ноември 2019 г.
 4. Една онлайн дискусия с ученици, родители и учители: декември 2019 г.
 5. Проучване сред ученици,учители и родители, относно социални медии, интернет предпочитания,електронни игри и мобилни телефони
 6. Създаване на интерактивна брошура с образователни уеб сайтове


Be Buddy NOT Bully | Бъди приятел, не насилник

2018-1-RO01-KA229-049618

Продължителност: 24 месеца (01.09.2018 – 31.08.2020)
Партньори: България (СУ „Иван Вазов“), Литва (Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla), Испания (IES DE LLERENA), Румъния (Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani), Турция (Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu)

Същността на проектът е насочена към взаимодействие на училището и родителите за подобряване на средата на образование. През последните години има значително увеличение на разводите, и когато семейната институция страда, тя пряко засяга образователния живот на учениците.

Основната цел на семейството и училището е да помогнат на децата да се образоват, да станат добри и отговорни хора и в резултат да постигнат успех в живота си. Много различни проучвания показват, че ако родителите и учителите си сътрудничат, учениците ще получат по-добри резултати, редовно ще посещават часовете, ще имат добро поведение и положителна нагласа към училище. Сътрудничеството между учители, родители и учениците е основата за успеха на образование.

Чрез проектните дейност, участниците ще се научат да правят разграничение между конфликта, различните форми на тормоз и алтернативни форми на агресия, които могат да станат вредни за академичния успех или за изграждане на общности. Учителите ще научат стратегии за насърчаване на много по-ефективна комуникация и социални умения чрез набор от дейности, които лесно се приспособяват към всяка класна стая. Участниците ще се радват на широка гама от познания за емоционалните нужди на учениците и техния потенциал за социален и индивидуален растеж и ще придобият специфични стратегии за насърчаване на положителен климат в училищата и предотвратяване на тормоза между връстници.

Основни цели:

 • Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители- да се намали тормозът в училище и в семействата, предимно на деца в риск
 • По-ефективна комуникация между институциите
 • Да се помогне за интеграцията на деца в риск, чрез посещение на клубове (спорт, музика, танци, изкуство)
 • Изследване на различни култури
 • Заздравяване на взаимоотношенията дете-родители, чрез организиране на съвместни дейности (пикник, вечеря, посещение на културни събития и т.н.)
 • Повишаване качеството на обучение; мотивираща среда за учене; – по-добра подготовка на учениците за реалния живот и възможности за работа

Проектни дейности:

 1. Пет краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
  • декември 2018 г. – СУ „Иван Вазов“ (България)
  • март 2019 г. – Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla (Литва)
  • април 2019 г. – IES DE LLERENA (Испания)
  • ноември 2019 г. – Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani (Румъния)
  • май 2020 г. -Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu (Турция)
 2. Семинар на тема: „Тормозът в училище”
 3. Ден на розовата фланелка
 4. Регистриране на проекта в eТwinning, Facebook, Instagram
 5. Посещение на отдел „Закрила на детето“ и Домове за деца и стари хора
 6. Шествие под надслов: „НЕ на тормоза!“
 7. Състезания, ролеви игри, брошури, видео
 8. Изложба на снимки и рисунки на видовете тормоз
 9. Изследване на статистиките от “DITCH THE LABEL”


CVS – Children’s Voices for a new human Space | Гласът на децата за ново човешко пространство

Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2, “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Продължителност: 36 месеца (01.09.2018 – 31.08.2021)
Партньори: Три университета: Италия (UniPalermo), Норвегия (UniBergen) и Великобритания (UniSurrey); Пет училища: България (Мездра, СУ „Иван Вазов“), Норвегия (Bergen, Slettebakken), Румъния (Brashov, Orghidan), Испания – (Vinaros, Foguet), Италия (Bagheria, Cirincione); НПО: Италия (Palermo, ISI); Софтуерна фирма: Румъния (Bucharest, Rodax)

Проектът се основава на по-голям проект на Съвета на Европа „Компетенции за демократична култура“ (CDC), който разработва нова референтна рамка за демократичните и междукултурни компетенции, които гражданите изискват да участват ефективно в демократичната култура и междукултурния диалог. Европейските общества са изправени пред значителни предизвикателства, като например спад в ангажираността на гражданите с демократичните процеси, увеличаване на международните потоци на мигранти, високи нива на престъпления, свързани с омраза; нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. В този контекст започване на дейности, насочени към насърчаване на европейските ценности, междукултурното разбирателство и участието на гражданите в обществения живот, ще допринесе безценно за качеството на живот в Европа.

Проектът се основава на идеята, че участието в демократичните общества е от съществено значение за намаляване на отрицателното въздействие на тези тенденции и че младите хора трябва да бъдат насърчавани да мислят за екологичните, социалните и икономическите проблеми, засягащи техния живот. Чрез осъществяването на проектът ще се насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.

Основни цели:

 • Да се подобри достъпът на учителите до демократично и интеркултурно образование
 • Да се повишат знанията на учителите относно образованието за дистанционно обучение
 • Да се образоват учителите с инструменти и методи за популяризиране и оценка на компетентностите на демократично и интеркултурно образование на учениците
 • Да се насърчи развитието на уменията на демократично и интеркултурно образование на учениците
 • Да се даде възможност учениците да участват ефективно в обществения живот и процесите на вземане на решения, като изказват своето мнение
 • Да се насърчи участието на ученици с мигрантски произход

Проектни дейности:

 1. Създаване на четири интелектуални продукта:
  • Обучителен курс за учители
  • Учебна програма за ученици
  • Мобилно приложение за учители
  • Училищно проучване
 2. Три обучителни мобилности:
  • България (март 2019г.) – учители
  • Италия (септември 2019г.) – учители
  • Норвегия (май 2021г.) – учители и ученици
 3. Събития на местно ниво във всяка държава на партньорите


SET FOR SUCCESS: Училище за утрешния ден

Ключова дейност:  Образователна мобилност за граждани

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

 • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина
 • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование
 • Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна

Продължителност: 12 месеца (01.09.2019 – 31.08.2020)
Обща сума: 19.155 евро

Проектът „SET FOR SUCCESS: Училище на утрешния ден“ осигурява възможност за проучване на опита и добри практики от Европа и изцяло отговаря на необходимостта на училищния екип да повиши компетенциите в прилагането на иновативните подходи в преподаването, нови методики за работа с ИКТ и нови дидактически инструменти в обучителния процес.

Чрез прилагането на новостите в образованието екипът на училището иска да ангажира, да Предизвика, да мотивира учениците към съвременния образователен процес и да ги приобщи към общоевропейските ценности.

Основни цели:

 • Стратегическото създаване на подходящи условия за иновативно развитие на СУ „Иван Вазов“, според насоките на европейската и националната образователни политики, социалноикономическите условия в страната и изискванията и желанията на учениците, техните родители и учителите
 • Повишаване на педагогическите, езиковите и дигитални компетенции на учителите чрез участие в международни квалификационни дейности
 • Прилагане на нови подходи за преподаване и нов тип работа с учениците, насочени към базирано на компетенции обучение, предприемаческо мислене, използване на информационните технологии за подобряване и разнообразяване на процеса на учене
 • Практическото приложение на придобитите компетенции от преподавателите в пряката им работа в училище
 • Развитие и актуализиране на творчески и ефективни модели на мениджмънт в рамките на училището

Приоритетите на СУ „Иван Вазов“ Мездра са насочени към:

 • Кариерно развитие, добри практики и иновации и поддържане на висока педагогическа квалификация
 • Активно сътрудничество между учител и ученик в учебния час
 • Засилено внимание към реда и дисциплината в училище, с активното партньорство на родителската общност

Резултати:

 • Създаден клуб „Приятели на английския език“, където в алтернативна среда учениците ще развиват уменията за комуникация на чужд език
 • Изложбени кътове в училището
 • Срещи по методически обединения
 • Публикации – ще се извършват на сайт на училището www.vazov-school.com
 • Facebook страница на училището и на училищния парламент
 • еTwinning портала
 • The School Education Gateway (SEG)
 • Статии в местните медии „Медия нюз“, „Враца днес“, „Конкурент“ и други
 • Открити уроци, работни срещи и семинари за предаване на опит
 • Изработване и отпечатване на брошури
 • Информационни канали на социалните мрежи Twitter, Youtube