Единственото по структура в град Мездра СУ „Иван Вазов“ води началото си от 1923/1924 учебна година.

Развитието на Мездра като важен ЖП възел, икономически и административен център налага откриването на реална гимназия (реалка) с 4 и 5 клас към съществуващата вече в града прогимназия.

За директор е назначен Никола Алипиев. Реалката се помещава в сградата на Чорбанова къща. Тежките социално-икономически условия, в които се намира страната ни в този период, налагат постепенно намаляване броят на учениците и закриване на реалката. Порива на местните жители къмпросветата обаче не угасва. Училището отваря врати отново през учебната 1929/1930 година. Броят на учениците започва ежегодно да нараства. Необходимо е учебното заведение да бъде преструктурирано в Единствено средно училище(1950-1951).

През 1970 г. в учебната сграда се обособяват две самостоятелни гимназии – Рускаезикова гимназия „Максим Горки“, с директор Илинка Каменова иПолитехническа гимназия с директор Киро Киров. Двете училища се утвърждават като реномирани просветни центрове с модерна материална база. Руската езикова гимназия двукратно е обявявана за национален първенец.

След 1984 следват кризисни години в гимназиалното образование. Учениците ежегодно намаляват,през 1997 г. в училището се обучават едва пет паралелки.Съвместно с училищното ръководство и училищното настоятелство сеизготвя проект за развитие, съобразенсъс съвременните тенденции наобразование. Открити са паралелки с профилирано обучение. През учебната 1997/98 г. училището отбелязва 75-годишния юбилей на гимназиалното образование в Мездра. С решение на общинския съвет е преименувано в СОУ „Иван Вазов“.

От 1 август 2016 година, с влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование, е преименувано на Средно училище „Иван Вазов“.

SU_IvanVazov

ЛЕТОПИС