Национална програма „Иновации в действие“

ОЩЕ ЕДИН УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ за 2021/2022г. През настоящата учебна година СУ „Иван Вазов“ Мездра ще си партнира със СУ „Васил Левски“ Ардино – иновативно училище, ОУ“Г.Ст. Раковски“,с. Голямо ново и ОУ „Васил Левски“ гр. Белене по НАЦИОНАЛНА, ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ МОДУЛ – 1 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите и обмяна на опит.

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

Цели на програмата

Обща цел: Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на информационните технологии и дигитализацията на професиите.

Конкретни (специфични) цели:

  • създаване на партньорства между училища и ИТ компании
  • актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на ИТ и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на ИТ технологиите и тяхното приложение в различни професионални области
  • включване на ИТ специалисти в учебния процес и иновации в преподаването

Очаквани резултати

  • Мотивиране на учениците за обучение и кариера в ИТ сектора
  • Запознаване с практическата приложимост на ИТ технологиите по изучаваните профилиращи предмети и специалности от професии: представители на ИТ бизнеса подпомагат преподаването в клас
  • Работа на учители по реални проекти във фирмите: учители по информатика и информационни технологии и по професионална подготовка ще повишат своята професионална подготовка в реална работна среда

Проведени семинари за учители от ИТ професионалисти

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ – всички български училища, които провеждат обучение от I до X клас.


Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки.

Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“.


Национална програма „Без свободен час“

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Модул „Без свободен час в училище“ – бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование.

Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование.