КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В периода 08.05.-12.05.2021 година, учителите от СУ „Иван Вазов“ Мездра се включиха в обучителни семинари по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Екипът на училището, разделен на две групи, с теми „Управление на конфликти и методи за превенция на агресивни прояви в училище“ и „Иновативни модели на уроци в образователна среда извън класната стая – природни и исторически обекти, обществени, исторически и културни институции“ се включи активно в обучителните дейности в комплекс „Маркита“ гр. Велинград. Лекторите, проф.д-р Десислава Бошнакова, Людмила Тодорова и проф. Павлина Йорданова успяха да грабнат вниманието на групите с активните ролеви ситуации, интересни факти и иновативни предложения, а в края на обучението всички изразиха удовлетворението си от проведеното обучение.