КОНТЕЙНЕР ЗА БАТЕРИИ

В СУ „Иван Вазов“ – Мездра е поставен контейнер, където ученици и учители могат да поставят негодни за употреба батерии. Намира се на втория етаж, между учителската стая и кабинет 303.

Контейнерът е предоставен от община Мездра с любезното съдействие на Седефка Петкова, гл. експерт „Култура, спорт и туризъм“ и Георги Гергов, гл. експерт „Екология“.

Полезна информация и любопитни факти от сайта на Екобулбатери (http://ecobulbattery.com/?page=zav) :

Защо е необходимо рециклирането?

 Освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране .Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни за относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания.

Освен това в местата на натрупване, при ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове: сероводород, амоняк и други. Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци.

Запалването на отпадъци по сметищата води до недопустими замърсявания на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата. Проблемът с увреждането на природата се задълбочава и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.

Рециклиране

Превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива; никела за неръждаемата стомана или боксита за добиването на алуминий.

Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.

Любопитни факти
 
1 тон рециклирана стомана спестява:
– 1.5 тона желязна руда
– 0.5 тона въглища
– 40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана

1 тон рециклирана хартия или картон спестява
– около 13 дървета;
– 2.5 барела нефт;
– 4 100 киловатчаса електроенергия;
– 4 куб.м от обема на сметището;
– 31 780 литра вода.

1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на:
– 2360 кВтч ел. енергия
– 2,2 т нефт

1 тон стъклени отпадъци спестява:
– 530 кВтч ел. енергия
– 200 кг мазут
– 720 кг кварцов пясък
– 300 кг калцирана сода
– 180 кг калциев окис

Снимки: pixabay.com