НЕ СИ САМ 116 111

През изминалата седмица Ученическият парламент при СУ “Иван Вазов” – Мездра  проведе редица инициативи за популяризирането на Националната телефонна линия за деца и възрастни загрижени за тях 116 111. Ученическият парламент е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземането на решения, касаещи ученическата общност.

  • Председателят на УС Наташка Андреева, 11.а и Заместник- председателите Надин Кръстева, 9.б и Магдалена Костова, 6.б презентираха пред учителите в учителската стая Националната телефонна линия за деца 116 111.  В случай на подозрение за ситуация на насилие над дете,  всеки гражданин, съсед, близък, роднина, лекар, учител или служител в училище може да се свърже с експерт на телефон 116 111. 
  • Членовете на Ученическия парламент изработиха мини информационни визитки с номер 116 111, които бяха раздадени във всички класове и достигнаха до всички ученици. В състава на УП влизат по трима ученици от паралелките от 5 до 11  клас, които съответно презентираха пред своите съученици информация за  телефонната линия. 
  • Учениците от 1 до 4 клас бяха посетени от представители на УП, които им разказаха за Националния телефон за споделяне и подкрепа, където могат да позвънят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – безплатно и анонимно за цялата страна.
  • В сградата на училището бяха поставени плакати, които съдържат информация за линията.
  • Информационният  постер за телефон 116 111 беше споделен и в родителските групи по класове в социалните мрежи.

https://www.116111.bg/

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

От самото си създаване, линията  е предназначена за подкрепа на всички деца и семействата им. Операторите, които отговарят на обажданията, са обучени психолози, които 24 часа, 7 дни в седмицата, анонимно и напълно безплатно са готови да  изслушат, подкрепят, консултират и насочват обаждащите се по всички въпроси, които ги вълнуват. При данни за риск за дете,  незабавно се сезират органите за закрила на детето, в чийто обхват се намира то за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Агенцията проследява предприетите мерки до отпадане на риска за детето.

От месец юни 2021 г. Националната телефонна линия за деца 116 111 е част от Глобалната мрежа за помощ на деца Child Helpline International, която обхваща 167 телефонни линии за деца в 140 държави.

Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.