ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На 05.09.2022г. в СУ „Иван Вазов“ Мездра се проведе обучение за педагогическите специалисти на тема „Компетентностният подход – необходимата реформа в образователния процес“

Цели на обучението:

Целите на програмата са насочени към формиране на педагогически компетентности у педагогическите специалисти, относно:

  • умения за планиране и организиране на учебна среда за прилагане на компетентностния подход: проактивна, приобщаваща, социално-емоционална 

Целите на програмата са насочени към формиране на социална и гражданска компетентност у педагогическите специалисти и включват:

  • знания и умения за работа в екип за формиране на ключови компетентности за личностно развитие на учениците;

знания и умения за приобщаване на родителите и други заинтересовани страни в процеса на формиране на ключови компетентности