ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Във връзка с изпълнение на НП „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ СУ„Иван Вазов“ Мездра обявява процедура за подбор за  длъжността „образователен медиатор“, код по НКПД: 5312-3004 , 1 бр., пълно работно време – 8 часа, срок на договора – до 31.12.2022г, размер на основното месечно възнаграждение: съгласно условията на Националната програма

  1. Кратко описание на длъжността: 

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно специално.

Допълнителна квалификация/обучение:  компютърна грамотност.

Професионален опит: не се изисква

Необходими лични качества:

лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

II. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за заемане на длъжността;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

III. Начин на провеждане на подбора:

  1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.
  2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;

IV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

гр. Мездра, ул. „Георги Димитров“ №32, канцелария, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, тел. 0910 9 23 25- канцелария

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. на 01.07.2022 г. до 16.00 ч. на 07.07.2022г., вкл.

Снимка:  https://pixabay.com/bg/