№ BG05M2OP001-3.017-0039-C01, „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕСФС

Бенефициент:            СДРУЖЕНИЕ „ВИА ХУМАНИКА“
Партньори:СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. Мездра
 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – с. Вълчитрън
 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. Кнежа
 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. Кнежа
 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. Гулянци