Проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072815, Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално Образование и Обучение“ е насочен към повишаване професионалните компетенции на ученици от 10, 11 и 12 клас, преминаващи първоначално професионално обучение по специалността„Електронна търговия“ и на 6 педагогически специалисти, преподаващи професионалните дисциплини в тези класове. Проектът има за цел да подкрепи обучението и надгради знанията и уменията на ползвателите в област, която те са избрали за своето професионално развитие, като им даде възможност да се докоснат до една добре развита система за интернет-бизнес и видят реализирани успешни модели на eлектронна търговия, а учителите да опознаят и усвоят реализирани успешни модели на преподаване в една от водещите страни в Централна Европа -Италия.

Производствената практика на учениците и обучението, чрез които опитът на европейските партньори ще бъдепренесен и внедрен в обучителния процес, са свързани с проектно обучение по ИКТ технологиите, основано на дейности за учене чрез изготвяне на проект; персонализирано обучение, при което учениците учат по начин, съотнесен към тяхната среда, опит и интереси; индивидуалното обучение, при което учителите създават условия на учениците да работят със свое темпо или адаптират обучението според индивидуалните умения и потребности.

Убедени сме, че само с подобен тип отворено образование, включващо досег с водещи фирми в световен мащаб, ще променим нагласите и мотивацията на българските ученици и учители за успешен старт в живота и в професионалната реализация.

Очакваните резултати от изпълнението на мобилността за учениците и преподавателите са:

– придобит практически опит, знания и умения по професия „Организатор Интернет приложения“ на 20 лица,преминаващи ППО;

– придобити знания и умения по ключови компетентности – чужд език и предприемачество;

– подобрени възможности за трудова реализация на млади хора в неравностойно положение;

– повишена професионална квалификация на 6 педагогически специалисти;

– създаване на дълготрайни връзки между пратньорите с цел обмен на идеи, програми и бъдещи мобилности.

– повишаване авторитета на СУ „Иван Вазов“ чрез качествена професионална подготовка на учители и ученици.

ПРОЕКТЪТ ще бъде реализиран за 18 месеца – от 01.06.2022 до 30.11.2023г.включително.

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 64572 EUR.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmarigoranova%2Fposts%2Fpfbid0meHtdebeNsd36F9ZdNYYQG92zSZcXHqY8o3FPKk2UphZsxd4G7KF6mLRPVGZv5Q8l&show_text=true&width=500

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmarigoranova%2Fposts%2Fpfbid0QMfv2VKVABxZNfHAd4CHPttw6jhUyDvRoy5ERjnN1ijaW7qeNC1CgTHH3vbstaf1l&show_text=true&width=500

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.