РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

В изпълнение на Указанията за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, на 14.12.2022 г. в СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра се проведе работна среща на тема: „Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“.

Силвана Мишовска- педагогически съветник и Дарина Гачева- учител по Химия и ООС представиха и дейностите, които се реализират в изпълнение на проекта.

Участие взеха ОУ „Христо Ботев „-Мездра, ИОУ „Св.Св. Кирил и Методий „-Мездра и СУ „Климент Охридски „- Зверино. Благодарим на колегите!

Текст: Силвана Мишовска