СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Проектът „По- добро обучение за ученици и учители“( BEST- Better Education for Students and Teachers) беше отличен в Сектор „Училищно образование- Партньорства за училищен обмен“ от ЦРЧР

На 18 декември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия проведе Годишна  онлайн валоризационна конференция 2020. 

Проектът на СУ „BEST – Better Education for Students and Teachers“ беше отличен в Сектор „Училищно образование- Партньорства за училищен обмен“.

Проектът получи признание за изпълнените дейности, постигнати цели и разпространение на резултатите.

Чрез кратка презентация беше представен проектът BEST и ползите, които участието в програма Еразъм+  предоставя на училищната общност.

Конференцията е най-тържественото ежегодно събитие на ЦРЧР, по време на което се прави обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България.