eTwinning УЧИЛИЩЕ 2023-2024

За трета поредна година СУ “Иван Вазов” – Мездра получи отличието  „eTwinning училище”. Наградените училища и детски градини, преминали през двата етапа в процеса на кандидатстване в България  са 35, а в Европа 4485. https://school-education.ec.europa.eu/en/recognition/etwinning-school-label/winners-list?period=2023-2024

Сайт на eTwinning България:
Дейност eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал – https://school-education.ec.europa.eu/bg .

През периода 2007 – 2013 година дейността беше част от секторна програма „Коменски“ и съответно от Програмата за образование и обучение на Европейската комисия – „Учене през целия живот”. През този период eTwinning, стартирала като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни, се разви до най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи европейски сеекторни програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

От началото на 2014 година eTwinning става част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” (2014 – 2020). По примера на eTwinning бяха разработени други платформи за комуникация между институциите, работещи по европейски проекти – например платформата EPALE, която стартира през есента на 2014г., а по-късно и School education Gateway като единна изходна точка за всички, които работят в сектор Училищно образование и се интересуват от него.

В новата Програма „Еразъм+“ (2021-2027), дейност eTwinning е тясно обвързана със същността на Програмата и нейната значимост става все по-голяма.

За управлението на дейността съществува Централно звено за координация (CSS) в Брюксел, Белгия (към Европейската комисия), и координирани от него Национални звена за координация (NSO) във всяка държава, работеща по дейността. Платформата eTwinning дава възможност на учителите да се регистрират свободно в eTwinning портала и да започнат да използват неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала те имат възможност  да работят по съвместни виртуални партньорства. eTwinning предлага лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности.

eTwinning проектите могат да бъдат европейски, национални или вътреучилищни (intraschool projects). Те биват стартирани от двама учители и се осъществяват от тях и техни колеги учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини.

От 2022 година новият дом на платформата eTwinning стана Европейската платформа за училищно образование European School Education Platform. Повече за самата платформа можете да видите на нейната уебстраница https://school-education.ec.europa.eu/bg