SET FOR SUCCESS
Училище за утрешния ден

Ключова дейност:  Образователна мобилност за граждани

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

 • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина
 • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование
 • Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна

Продължителност: 12 месеца (01.09.2019 – 31.08.2020)
Обща сума: 19.155 евро

Проектът „SET FOR SUCCESS: Училище на утрешния ден“ осигурява възможност за проучване на опита и добри практики от Европа и изцяло отговаря на необходимостта на училищния екип да повиши компетенциите в прилагането на иновативните подходи в преподаването, нови методики за работа с ИКТ и нови дидактически инструменти в обучителния процес.

Чрез прилагането на новостите в образованието екипът на училището иска да ангажира, да Предизвика, да мотивира учениците към съвременния образователен процес и да ги приобщи към общоевропейските ценности.

Основни цели:

 • Стратегическото създаване на подходящи условия за иновативно развитие на СУ „Иван Вазов“, според насоките на европейската и националната образователни политики, социалноикономическите условия в страната и изискванията и желанията на учениците, техните родители и учителите
 • Повишаване на педагогическите, езиковите и дигитални компетенции на учителите чрез участие в международни квалификационни дейности
 • Прилагане на нови подходи за преподаване и нов тип работа с учениците, насочени към базирано на компетенции обучение, предприемаческо мислене, използване на информационните технологии за подобряване и разнообразяване на процеса на учене
 • Практическото приложение на придобитите компетенции от преподавателите в пряката им работа в училище
 • Развитие и актуализиране на творчески и ефективни модели на мениджмънт в рамките на училището

Приоритетите на СУ „Иван Вазов“ Мездра са насочени към:

 • Кариерно развитие, добри практики и иновации и поддържане на висока педагогическа квалификация
 • Активно сътрудничество между учител и ученик в учебния час
 • Засилено внимание към реда и дисциплината в училище, с активното партньорство на родителската общност

Резултати:

 • Създаден клуб „Приятели на английския език“, където в алтернативна среда учениците ще развиват уменията за комуникация на чужд език
 • Изложбени кътове в училището
 • Срещи по методически обединения
 • Публикации – ще се извършват на сайт на училището www.vazov-school.com
 • Facebook страница на училището и на училищния парламент
 • еTwinning портала
 • The School Education Gateway (SEG)
 • Статии в местните медии „Медия нюз“, „Враца днес“, „Конкурент“ и други
 • Открити уроци, работни срещи и семинари за предаване на опит
 • Изработване и отпечатване на брошури
 • Информационни канали на социалните мрежи Twitter, Youtube