ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 53. ал. (1 ) Формите на обучение в Средно училище “Иван Вазов“ – Мездра:

1. дневна;

2. самостоятелна; 

3. индивидуална.

(2) При необходимост може да се организира комбинирана форма на обучение. 

(3) Формите на обучение, които се организират в училището се приемат от педагогическия съвет на училището.

(4) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.