СУ „ИВАН ВАЗОВ“ Е ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

На 14 и 15 ноември в град Флоренция, Италия се проведе организираната от Съвета на Европа международна конференция “Free to Speak – Safe to Learn”. В конференцията взеха участие много експерти, университетски преподаватели и представители от над 85 училища от цяла Европа. България беше представена от Василка Коловска, учител в СУ „Иван Вазов“.

На конференцията беше обсъдена Референтната рамка на компетенциите за демократична култура. Основната цел на кампанията на Съвета на Европа е да подчертае ангажимента към демократичните ценности и принципи в живота и културата на училищата в страните-членки на Съвета на Европа.

Основен акцент в програмата беше за създаването и ролята на Мрежата на демократичните училища на Съвета на Европа. СУ „Иван Вазов“ е част от тази мрежа и участва с проекта „Гласът на децата за ново човешко пространство“ (CVS- Children’s Voices for a new human Space) по Програма Еразъм +, финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Водещ лектор и участник в пленарните сесии беше професор Мартин Барет от университета в Съри, Великобританя. Той е водещ автор на Референтната рамка на компетенциите за демократична култура на Съвета на Европа и партньор на СУ „Иван Вазов“ в проекта CVS.

Специално за мероприятието бяха изготвени разделители за книги от учениците от 3а и 3б клас с класни ръководители Венета Чобова и Борислава Иванчева. Двата класа участват в изпълнението на проекта и в момента се изпълняват дейности от изготвената Програма за деца, Модул 1- „Нашите гласове на нашите училища“.

Линк към Мрежата на демократичните училища на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/school-projects

Линк към Конференцията: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/florence-conference

Сайт на проф. Мартин Барет: https://www.surrey.ac.uk/people/martyn-barrett

Сайтове на проекта CVS : https://www.cvs-project.eu/ и https://twinspace.etwinning.net/72519/pages/page/478743