ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВА БЕЗ РАСИЗЪМ“

Проект „Изграждане на общества без расизъм“, Програма за граждани, равенство, права и ценности (CERV) Мрежа от градове.

Четвъртата среща по проекта се проведе в Будапеща, Унгария 11-14 януари 2024 г

Сътрудничеството с Европейската комисия беше заявено и постигнато от Социално-културната организация на Община Делта – KPODD. Европейската комисия одобри искането на KPODD за финансиране в размер на 145 000 евро за организиране и изпълнение в пет европейски общини, сред които и в Средно училище „Иван Вазов“, програма за правата, равенството и ценностите на гражданите, озаглавена „Изграждане на общества без расизъм“.

На събитието в Унгария бяха обсъдени две теми. Първият „Градът като активен поддръжник на практиките за равни възможности” от представители на Унгария, Гърция, Швеция, Италия, Дания, Франция и Кипър. По време на кръглата маса бяха дадени отговори на въпроси като: Задължително ли е наличието на услуги за подкрепа на хора, които са подложени на реч на омразата и като цяло на омразна комуникация или дискриминация? Гражданското общество често е в челните редици, като разпознава ранните признаци и се бори с нетолерантността и дискриминацията. Направени са препратки към добри практики/структури на услугите. Също така подадени практики, които подкрепят тези, които изпитват омразна комуникация.

Втората тема беше „Сътрудничеството на гражданското общество с държавата”. Представители на Малта, България, Испания, Белгия, Португалия, Естония и Словения изразиха и анализираха ролята на гражданското общество. Как може да се помогне на оцелелите, въпреки че основната отговорност за предотвратяване и наказване на престъпления от омраза трябва да бъде на държавата. Лидерите на гражданското общество напомнят на държавните органи за тяхното задължение да докладват и реагират на престъпления от омраза и да защитават всички.

Дискусията по съответните две теми се проведе в присъствието на г-н Balázs Szücs, заместник-кмет на VII район на Будапеща, Tibor Polgár ръководител на WESTPANNON и делегацията на президента на KPODD г-н Alexandros Diamantopulos, заместник-кмет на община Siggiewi в Малта, Г-н Джулиан Борг и заместник-кметът г-н Ангелос Пелагиас от община Агиос Дометиос в Кипър и заместник-кметът г-н Франческо Пиколо и Вито Шеписи от община Месина в Сицилия.

WESTPANNON организира конференциите, които бяха проведени с голям успех. Всички участници получиха отлично посрещане от екипа на организацията.

Project Building societies without racism” Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV) Network of Towns

ENENT 4 – Budapest, Hungary 11-14 January 2024   

Cooperation with the European Commission was claimed and achieved by the Social and Cultural Organization of the Municipality of Delta – KPODD.  The European Commission approved KPODD’s request for €145,000 in funding to organize and implement in five European municipalities, among them at Secondary school ‘Ivan Vazov’, a program concerning the Rights, Equality, and Values of citizens entitled „Building societies without racism».

At the event in Hungary, two topics were discussed. The first one “The city as an active supporter of equal opportunity practices” by representatives of Hungary, Hellas, Sweden, Italy, Denmark, France, and Cyprus. During the round table, answers were given to questions such as: Is the existence of services to support people who experience hate speech and generally hateful communication or discrimination mandatory? Civil society is often at the forefront recognizing early signs and fighting intolerance and discrimination. References were made to good practices/service structures. Also filed practices that support those experiencing hateful communication.

The second topic was “Cooperation of civil society with the state”. Representatives of Malta, Bulgaria, Spain, Belgium, Portugal, Estonia, and Slovenia expressed and analyzed the role of civil society. How can assist survivors, although the main responsibility for preventing and punishing hate crimes must rest with the state. Civil society leaders are reminding government authorities of their duty to report and respond to hate crimes and protect everyone.

The relevant two topics discussion was held in the presence of Mr Balázs Szücs, Deputy Mayor of the VII district of Budapest, Tibor Polgár Company Manager of WESTPANNON, and the delegation of KPODD President Mr. Alexandros Diamantopoulos, the Deputy of Siggiewi Municipality in Malta, Mr. Julian Borg and Deputy Mayor Mr. Angelos Pelagias from Agios Dometios Municipality of Cyprus and Deputy Mayor Mr. Francesco Piccolo and Vito Schepisi of Messina Municipality at Sicily.

 

WESTPANNON undertook the organization of the conferences, which were carried out with great success. All participants received an excellent welcome from the organization’s team.